Ring oss:  69 25 38 88

Generelle salgs- og leveringsbetingelser

Avtaleinngåelse

Det forutsettes at kjøper ved bestilling har gjort seg kjent med SuperSellerS sine salgs- og leveringsbetingelser. Et tilbud fra en selger er bindende i 4 uker fra tilbudets datering. Mellomsalg forbeholdt. Selger og kjøper kan kreve at tilbudet underskrives av begge parter. En bestilling gjennomført i nettbutikken ansees som et tilbud akseptert av kjøper. Såfremt det innen prosjektets gjennomførelse i forhold til tilbudsdatoen ikke har skjedd endringer i moms, toll eller eksportavgifter, eller dersom det som følge av regjeringsgrep eller lovgivning her eller i utlandet kommer uforutsette tillegg og omkostninger, har selgeren rett til å innregne disse tilbudsprisen.

 

Priser

Priser er angitt uten moms eller frakt. Det taes forbehold om trykkfeil og prisendringer. Prisene er angitt uten ekspedisjonsgebyr eller andre gebyrer. Selger yter prisgaranti på alle standardvarer. Prisgarantien trer i kraft hvis kjøper finner samme vare til lavere pris innenfor 8 dager etter kjøpet. Kjøper skal kunne dokumentere prisen og at det er samme vare. Ved godkjennelse  utsteder selger straks kreditnota på prisdifferansen.

Dokumentasjon som faktura, ordrebekreftelser og tilbudene sendes gratis pr. mail. Ønsker du dokumentasjonen sendt pr brev, tillegges et ekspedisjonsgebyr på kr. 70,-.
Ved kjøb under 500,- tillegges et ekspedisjonsgebyr på kr. 85,-.

 

Betaling

Betalingsbetingelser er netto kontant ab fabrikk. Kontant betaling ved avhenting. Forskudsbetaling eller faktura ved forsendelse. Ved utenlandshandel kun mot forhåndsbetaling. Ved betaling med kreditkort betaler kjøper ekspedisjonsbegyret.

Betaling med kreditkort trekkes ved ordrens aksept.

 

Kreditt

Såfremt det gis kreditt er betalingsbetingelse netto 10 dager etter levering. Dette gjelder for kreditt innenfor den forsikrede kredittrammen. Kan ikke kjøper forsikres, eller det er behov for kreditt utover den forsikrede sum, forfaller disse beløp til betaling ved levering. Uteblir betalingen er selger beretiget til, etter 15 dager, å beregne seg en rente av det beløpet som har forfalt, pålydende 1,5% pr. Mnd. Renteberegningen gjøres opp daglig inntil fakturaen er betalt. Selger kan forlange at kjøperen stiller med tilfredstillende sikkerhet for betalingen. Hvis det blir delleveringer faktureres og betales disse i takt med leveringen. Hvis en levering ikke er komplett eller at den har mindre mangler, gir dette ikke kjøperen rett til å tilbakeholde hele kjøpesummen, og minst 95% av denne skal uansett være betalt senest når kjøper tar i bruk de produktene han har fått levert. Det ytes kun kreditt såfremt det er inngått en kredittavtale med kredittforsikring av kjøper. Overholder ikke kjøper betalingsfristene bortfaller kredittavtalen straks.

 

Leveringstid og force majeure

Med mindre annet er avtalt på ordrebekreftelsen finner leveringen sted hurtigst mulig. Lagerførte varer leveres normalt på 7-10 virkedager. Selger forbeholder seg rett til å foreta delleveranser. Er leveringstid påført, gjelder den med forbehold av force majeure, uhell, mulig forsinkelse av bestilt materiell, og forsinkelser av fabrikasjonen som følge av verkstedsuhell og forsinkelser fra selgers underleverandører. Foreligger det en forsinkelse kan såvel kjøper som selger ved en anbefalt meddelelse til den andre part frigjøre seg fra kjøpet/salget, såfremt forsinkelsen overstiger 3 måneder.

 

Forsendelse og risikoovergang

Alle forsendelser skjer for kjøpers regnging og risiko ab fabrikk. Ordren anses som levert når kjøper eller kjøpers transportør overtar varene fra selgers lager. Såframt en avsendelse forsinkes på grunn av kjøpers forhold, overføres risikoen til kjøper fra den dagen, det solgte skulle vært sendt. Så sant selger skjønner at det blir behov for ekstra emballering, utfører han denne for kjøpers regning.

 

Mottagelse og reklamasjon

Kjøper er forpliktet til å motta varene på det som står i ordrebekreftelsen. Kjøper er forpliktet til å undersøke varen straks etter at den er mottatt. Reklamasjoner anående feil og mangler skal skje skriftlig til selger innen 8 dager fra levering. Unnlater kjøper å reklamere innenfor fristen kan han senere ikkepåberope seg eventuelle mangler. Selger plikter seg til snarest mulig å reparere, bytte eller på en annen måte utbedre eventuelle feil og mangler. Reklamasjoner angående skader under transport skal omgående anmeldes til transportør. Selger har ikke ansvar for driftstap, avamsetap eller andre inderekte eller direkte omkostingner som følge av mangelfull levering. Forøvrig henvises det til reklamasjonsretten i henhold til norsk lov.

 

Produksjons- og produktutviklingsrettigheter

Det tilbudte inventaer er utviklet av selger og må derfor ikke kopieres jfr. bl.a. norsk lov. Alt tegningsmateriale, forslag og tilbud er selgers eiendom og må ikke anvendes, kopieres, offentliggjøres eller stilles til rådighet for andre uten selgers skriftlige tillatelse.

 

Returvarer

Returvarer tas kun i mot etter avtale med selger, og i ubrukt stand og i original emballesje. Kopi av relevant faktura skal vedlegges. Returvarer sendes for kjøpers risiko og omkostninger. Selger forbeholder seg rett til 15% fradrag i fakturaprisen for returvarer. Spesielt fremstilte eller frembragte varer taes ikke i retur.

Retur leveres vår lageradresse:  Protrade AS  Osloveien 80 1534 Moss

Forsendelser til opphentningspunkt eller postboks vil kunne gå i retur for avsenders regning.

 

 

Eiendomsforbehold

Selger forbeholder seg eiendomsretten til de solgte varene inntil hele kjøpesummen, og de kostnadene til varens levering er betalt av kjøper. Inntil full betaling har funnet sted, skal varene holdes nyverdiforsikring av kjøper mot brann, tyveri og vannskade.

 

Produktgaranti

Selger yter 12 mnd. produktgaranti på produktfeil, hvis det kan bevises at det skyldes feil i varens konstruksjon eller fremstilling. Denne garantien forplikter selger til snarest mulig å bytte, reparere eller på annen måte utbedre de feilproduserte varene. Bytting eller utbedring finner sted hos selger. Produktgarantien dekker ikke hvis feilen henføres til slitasje, misbruk, mangelfull vedlikehold eller feil og mangler som man skal kunne konstatere ved mottagelsen.

 

Produktansvar

Selger er ikke ansvarlig for skade på fast eiendom eller løsøre, når skaden inntreffer, mens leveransen er i kjøpers besittelse. Selger er ikke ansvarlig for skade på produkter, som er fremstilt av kjøper, monteres av ham eller på produkter, hvor slike inngår. Selger er ikke ansvarlig for driftstap, tapt arbeidsfortjeneste eller annen inderekte tap. I den utstrekning, selger måtte bli pålagt produktansvar ovenfor tredjemann, er kjøper forpliktet til å holde selger skadesløs i samme omfang som selgers ansvar er begrenset etter det foranstående. Hvis tredjemann fremsetter krav mot en av partene om erstatning ihht. dette punktet, skal denne part straks underrette den andre part. Selger og kjøper er gjensidig forplikete til å la seg saksøke ved en domstol, som behandler erstatningskrav, som er reist mot en av dem på grunnlag av skade, som påstås forårsaket ved leverancen.

 

Lovvalg

All handel er omfattet av «Kjøpsloven» (ISBN 82-504-1016-5 av 01.01.1989)

 

Supleringsgaranti

Selger forplikter seg til innenfor en rimlig periode, å kunne suplere en leveranse. Det taes forbehold om at varen kan være utgått fra underleverandører.

Disse betingelsene er gyldige fra 01.04.2011.

Endringer i salgs- eller leveringsbetingelser vil bli annonsert på SuperSellerS hjemmeside.